AS Norstat Latvija sadarbības nosacījumi

Veicot pasutījumu AS Norstat Latvija Jūs piekrītat zemak esošajiem nosacījumiem


Vispārīgie noteikumi

Katrs projekts tiek īstenots saskaņa ar Pasūtītaja iesniegtu vai atsūtītu specifikāciju. Jebkuru izmaiņu vai atkāpju gadījumā no specifikācijas var tik pārskatītas cenas un piegades termiņi.
Ja projekta īstenošanas gaitā tiek konstatetas atkāpes no sakotnējās specifikācijas, AS Norstat Latvija nekavejoties informēs Pasūtītāju. Projekts tiks turpināts, tiklīdz Pasūtītājs būs apstiprinājis izmaiņas specifikācijā.

Papildus pakalpojumi

Visi piedāvājumi par papildus pakalpojumiem, tai skaitā, bet ne tikai - tulkošana, kodēšānu, programmēšanu ir orientējoši un kopējas izmaksas tiks apstiprinātas, kad būs visi dati.

Piedāvājuma derīguma termiņš

Visi piedāvājumi ir derīgi 30 dienas, ja nav norādīts savādāk.

Respondenta Informācija

Pasūtītājs nedrīkst pieprasīt, apkopot, konstatēt, izmantot vai atklāt jebkādu ar aptaujas respondentiem saistītu personīgi identificējamu informāciju. Personiski identificējama informācija ietver sevī vārdus, adreses, ģeogrāfiskās atrašanās vietas, tālruņa numurus, kontu numurus, medicīniska rakstura informāciju, apliecības numurus,  transportlīdzekļa numurus, ierīču identifikatorus, ISP identifikatorus, iekārtu identifikatorus, sērijas numurus, tīmekļa adreses, IP adreses, personas fotoattēlus vai citus identificējamus attēlus un jebkādu citu unikālo identificējošo numuru, īpašību vai kodu.  

Pasūtītājs garantē, ka tā pielāgotās anketas, izvietotie sīkfaili vai citi tā īstenotie pasākumi, kas saistīti ar pakalpojumiem vai produktiem, ko NORSTAT sniedz saskaņā ar šiem nosacījumiem, netiks izmantoti personas datu iegūšanai.  Jebkādi sīkfaili, ko pasūtītājs ievietojis aptaujas respondentu ierīcēs, tiks izmantoti tikai, lai optimizētu lietotāja pieredzi saistībā ar aptauju, bet ne citiem mērķiem.  Pasūtītājs atbild par to, lai informētu respondentus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par sīkfailu izvietošanu, ar sīkfailu palīdzību iegūto informāciju un to, kā pasūtītājs ir paredzējis izmantot šo informāciju.

Projekta atcelšana

Pasūtītāja pienākums ir apmaksāt visus izdevumus, kas radušie līdz projekta atcelšanai.

Aptauju saturs

AS Norstat Latvija patur tiesības atteikt jebkuru aptauju, kuras saturs var tik uzskatīts par nepieņemamu.

Pakalpojumu pieņemšana un samaksas veikšana.

Noreķini notiek eiro (EUR) valūtā.
Klients apņemas pieņemt pienācīgi sniegtus Pakalpojumus un to daļas, kā arī veikt samaksu 15 dienu laikā pēc rēķina izrakstīšana.
Par kavētiem rēķiniem tiek aprēķināta soda nauda 0,5% dienā no laikā neapmaksātās summas.

Datu aizsardzības prasības

Puses apņemas ievērot visus Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumus un veikt visus Pasūtījumā paredzētos pasākumus attiecībā uz jebkuras Pakalpojumu sniegšanā izmantotās datu apstrādes sistēmas tehnisko un organizatorisko aizsardzību. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt pasūtījumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī pasūtījuma izpildes nodrošināšanai

Intelektuālā īpašuma tiesības

Gadījumā, ja Pakalpojumu sniegšanas rezultātā rodas vai var rasties autortiesības, AS Norstat Latvija saglabā autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības visās jurisdikcijās uz visiem materiāliem un/vai programmatūru (rakstveida vai ar iekārtu nolasāmu), kas izveidota vai par ko AS Norstat Latvija ir izsniegta licence, un uz jebkuriem turpmākiem pārveidojumiem tajos. AS Norstat Latvija piederēs autortiesības un visas pārējās intelektuālā īpašuma tiesības visās jurisdikcijās, uz Pakalpojumiem un uz visiem pārējiem materiāliem vai programmatūru, ko saskaņā ar Līgumu ir radījis AS Norstat Latvija atsevišķi, Puses kopīgi, vai arī trešā persona AS Norstat Latvija vai abu Pušu uzdevumā.

Konfidencialitāte

Starp Pusēm tiks saglabāta savstarpēja konfidencialitāte attiecībā uz projektiem, darījumu un profesionālajiem noslēpumiem, konceptiem un produktiem, ietverot arī visu informāciju, kas nav saistīta ar vispārīgām zināšanām, bet Pusēm ir kļuvusi pieejama saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu.

Atbildība par zaudējumiem

Puses vienojas, ka AS Norstat Latvija neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, pastarpinātiem vai nejaušiem zaudējumiem, kas radušies Klientam pasūtījuma izpildes rezultātā, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar Klientam atrauto peļņu vai zaudētu informāciju.

Strīdi

Visus strīdus vai domstarpības, kas pusēm rodas pasūtījuma izpildes laikā, tās risina pārrunu ceļā. Ja tas nav iespējams, tad tie izsķirmai LR likumos noteiktajā kārtībā.